Lexique Tintin

Tintin.
Lysergiste Marseillais proche de Dauphin et Kouskous.