Dauphin

Lysergiste Marseillais proche de Tintin et Kouskous. RIP.